توضیحات

مقادیر ارائه شده در این قسمت تنها پیشنهاد قیمت تیم آرنا دکور می باشند و اختلاف قیمت با سایر مراکز موجه می باشد.

تخمین قیمت

ورود اطلاعات پروژه

عنوان

ویترین

کابینت زمینی

کابینت هوایی

کمد تمام قد

اوپن

متراژ
آپشن ها

کاور یخچال

کاور ماشین رختشویی

کاور ماشن ظرفشویی

ورود اطلاعات ساختی

جنس بدنه

جنس نما

جنس صفحه

ارتفاع کابینت هوایی

محاسبه قیمت

قیمت هر متر:

قیمت کل: